Waarom is Modern Zorgtoezicht nodig?

Waarom Modern Toezicht?

De gezondheidszorg is voortdurend in beweging. Strategische vragen in de sector zijn complex en het besturen van instellingen is een uitdagende opgave. Klassieke besturingsmechanismen en managementoplossingen blijken in de praktijk niet meer effectief.

Bestuurders en interne toezichthouders moeten meebewegen met de maatschappelijke ontwikkelingen. Maar al te vaak blijft men volharden in aanbodgerichtheid en efficiency-optimalisatie. Dit leidt echter tot een kloof tussen de governance van een zorgorganisatie en de hedendaagse realiteit.

Toezichthouders Zorg Moderne Stijl 

Als bestuurders en toezichthouders zichzelf en hun organisatie te belangrijk achten om te kunnen falen, dan blijkt steeds vaker dat zij mede de oorzaak zijn van de teloorgang van die organisatie. De huidige maatschappelijke dynamiek en complexiteit vraagt om een ander type intern toezichthouder in de gezondheidszorg, zowel wat betreft competenties, als qua grondhouding, actieve maatschappelijke betrokkenheid en moreel besef.

Naast individuele eigenschappen is ook de samenstelling van het gehele team van de Raad van Toezicht van belang. De leden moeten elkaar kunnen aanvullen en ook onderling scherp kunnen houden.

Vanwege de verscheidenheid aan zorginstellingen en hun context, vraagt het vinden van het juiste team van interne toezichthouders om maatwerk. Wij zijn u daarbij graag behulpzaam.

De huidige maatschappelijke dynamiek en complexiteit vraagt om een ander type intern toezichthouder in de gezondheidszorg.
Walter Kienhuis & Rob van Damme

Wat bieden wij

Diensten Toezichthouders Zorg


Maatschappelijke ontwikkelingen vragen om een nieuw type leiderschap in de gezondheidszorg: daadwerkelijk klantgericht, adaptief, minder hiërarchisch, open en reflectief. Ook creativiteit en lef zijn noodzakelijke eigenschappen voor de moderne leider in de gezondheidszorg.

Dat vraagt ook om (of begint bij) passend toezicht: aanspreekbaar, open, proactief, reflecterend en waardengericht. Dus: niet meer vanuit het Old Boys Network , maar maatschappelijk betrokken, kritische en competente toezichthouders.

Modern Toezicht is gespecialiseerd in vele diensten met betrekking tot (nieuwe) leden voor Raden van Toezicht in de gezondheidszorg:

  • professionele begeleiding bij het samenstellen van het juiste toezichtteam
  • werving en selectie van nieuwe interne toezichthouders
  • coaching van de nieuwe toezichthouder tot 6 maanden na aanstelling
  • procesbegeleiding bij afstemmingsproblematiek tussen bestuur en toezicht
  • ondersteuning bij periodieke zelfevaluatie door Raden van Toezicht
  • heldere prijsafspraken

Daarbij opereren we vanuit de filosofie dat een toezichthouder zelf actief in de maatschappij moet staan en over een goed ontwikkeld moreel kompas dient te beschikken. Daarnaast dragen wij graag bij aan het actief vergroten van het aantal vrouwelijke toezichthouders.
Op zoek naar nieuwe toezichthouders met een frisse blik?
Neem contact met ons op

Contact

Adres: Lorkeboomstraat 12, Arnhem
Telefoon: +31 (0)26 - 82 00 256
Wij denken dat we in een participatiesamenleving veel meer eigenaarschap van zorg en ondersteuning bij de burger moeten leggen.
Walter Kienhuis en Rob van Damme

Ons team

Drs. G.A. Walter Kienhuis

Drs. G.A. Walter Kienhuis

Spoorzoeker

Het Waarom

Verandering lijkt tegenwoordig de enige constante factor te zijn. Om succesvol te kunnen zijn en te kunnen blijven, moeten we snel en adequaat op de veranderende omstandigheden inspelen; “It’s not the strongest of species that survive, nor the most intelligent, but the one most adaptable to change”(Darwin).

Het gaat niet om de verandering zelf, maar om datgene wat we samen willen bereiken. Focus op de toekomst en kom los van het verleden. Vanuit mijn ervaring ben ik er van overtuigd dat de inbreng van medewerkers cruciaal is om ‘kansen’ in de vorm van noodzakelijke verbeteringen, innovaties of nieuwe markten te kunnen benutten. Het gaat om co-creatie door de medewerker.

Resultaten

Aansprekende resultaten zijn o.a. gehaald met:

  • het (her-) definiëren, aanscherpen, aanpassen en vernieuwen van business modellen voor zorgorganisaties
  • het in co-creatie ontwikkelen van het model “Duurzaam Ontwikkelen” en deze in meerdere omgevingen in de zorg implementeren
  • het bepalen, definiëren van de waardepropositie en doelgroepen bij o.a. Intensivisten
  • het Ontwikkelen en implementeren van Habitat Lekker Leven, kleinschalige communities gericht op Zelfredzaamheid van kwetsbare groepen

Achtergrond

Ik heb gezondheidswetenschappen gestudeerd, Beleid en Beheer aan de Universiteit Maastricht. Vervolgens heb ik marketing en verschillende leiderschapsprogramma’s gedaan. Ik vervulde verschillende functies in de consultancy, farmaceutische industrie en bij leveranciers die zich bewegen op het snijvlak van organisatievraagstukken en ICT. In mijn rollen als managementteamlid, consultant en interim-manager heb ik ervaren hoe belangrijk het is om mensen te “raken”.

Mijn motto is: Laat je leiden door datgene dat je echt drijft en trek op basis hiervan een spoor in plaats van een gebaand pad te volgen. Succesfactoren zijn het creëren van draagvlak en het realiseren van verbinding. Wees een spoorzoeker …

Rob A.E. van Damme, MD, MA

Rob A.E. van Damme, MD, MA

Frisdenker en kwartiermaker

Het Waarom

Er wordt de gezondheidszorg nog erg veel aanbodgericht georganiseerd. Hoewel goed bedoeld, is dat is lang niet altijd goed voor de patiënt. Maatschappelijke ontwikkelingen en uitdagingen vragen om een nieuw type leiderschap en nieuwe oplossingen. Raden van toezicht kiezen echter vaak voor de schijnzekerheid van oud instrumentarium en bestuurders die in de vorige eeuw goed konden functioneren.

Dat heeft op termijn echter juist negatieve consequenties voor de continuïteit van het zorgbedrijf. De huidige tijd vraagt om actieve toezichthouders en bestuurders met een goed ontwikkeld maatschappelijk kompas en het lef om de klant echt centraal te gaan stellen.

Resultaten

Mooie successen werden onder anderen behaald met:

  • het terugbrengen van een ziekenhuisdivisie naar zwarte cijfers
  • het oprichten, bouwen en operationaliseren van eerstelijns gezondheidscentra
  • het ontwikkelen en implementeren van patiëntgeoriënteerde eHealth platforms
  • het duurzaam hervormen van een grote patiëntenvereniging en het ontwikkelen van nieuwe zorgconcepten

Achtergrond

Na afronding van de studies Geneeskunde en Bestuurs- en Beleidswetenschappen ben ik me verder gaan bekwamen in de huisartsgeneeskunde. Na part-time werkzaamheden bij het Nederlands Huisartsen Genootschap en een zorgverzekeraar kwam ik in het ziekenhuismanagement terecht.

Daarna volgden meerdere management- en bestuursfuncties in de curatieve zorg en bij een grote zorgverzekeraar. Daarnaast was en ben ik actief als toezichthouder en commissaris.

Mijn droom is: iedereen die dat wil en kan in staat stellen om “piloot van zijn eigen vliegtuig” te kunnen zijn.

Quotes Modern Toezicht

De moderne toezichthouder kijkt zowel op het dashboard als door de voorruit.

Governance is een professionele teamsport.

De moderne toezichthouder is als een evenwichtskunstenaar: steeds op zoek naar de juiste balans tussen controleren, stimuleren, evalueren en distantiëren.

De moderne toezichthouder staat in verbinding met de leefwereld van de klanten van de zorgorganisatie.

Competenties

Modern Toezicht is gespecialiseerd in een groot aantal zaken die met toezichthouders voor de zorg te maken hebben.
Zorg & Zorgbestuur:
Werving & Selectie:
Raden van Toezicht:
Bedrijfskunde & Economie:
Medische Opleidingen:

Een paar feiten

0
Medewerkers
0
Projecten
0
Toezichthouders
0
Kopjes koffie

Contact

Adres: Lorkeboomstraat 12, Arnhem
Telefoon: +31 (0)26 - 82 00 256